RD Beroun

lokalita: Beroun

realizace 2004/2006

Rohová stavební parcela se směrem k jihovýchodu příkře svažuje. Výškový rozdíl na jihovýchodní a severozápadní straně je 9,5 m. Směrem na jihovýchod se otevírá široký pohled na město Beroun a přilehlé přírodní okolí včetně meandru řeky Berounky.

Hmotová kompozice rodinného domu vychází z funkčního členění dispozice na společenskou a soukromou část, dále ze specifických terénních poměrů, z orientace ke světovým stranám a dále reaguje na unikátní krajinné výhledy. Výsledné řešení je tvořeno dvěma na sebe kolmými a výškově členěnými hmotami vzájemně výškově posunutými. Společenská část v 1. NP je zasazena kolmo do svahu a hlavní obytný prostor v jejím čele umožňuje přímou orientaci okenních otvorů směrem ke krajinným pohledům. Privátní část ve 2. NP s ložnicemi je orientovaná rovnoběžně se svahem a vytváří vizuální bariéru ze severozápadní strany. Hlavními okenní otvory jsou orientovány na jih a částečně na východ i západ. Tato kompozice vytváří při jihozápadní straně odcloněnou terasu s přímou vazbou na obytné místnosti.

Jednoduchý výraz s kompozičním, ale přitom funkčním členěním fasád okenními otvory, s důrazem na kvalitní detail, materiálovou jednotu je odrazem soudobých představ o architektonickém ztvárnění. Fasády jsou plošně členěny s ohledem na okenní otvory, zároveň je rizalitem zvýrazněna vstupní partie při severovýchodní fasádě.