PAS RD Plzeň Výsluní

lokalita: Plzeň Výsluní

realizace: 2008 - 2010

Původním záměrem investora bylo rekonstruovat stávající zděný zahradní domek stavěný svépomocí v průběhu 70. let a přestavět ho pro trvalé bydlení. Od počátku bylo počítáno s komplexní rekonstrukcí doplněnou nástavbou s obytným podkrovím, maximum prací mělo být prováděno svépomocí a projekt měl toto zadání akceptovat.

Během přípravných prací se ukázal špatný technický stav budovy. Po konzultaci se statikem a po dohodě s investorem bylo rozhodnuto o kompletním rozebrání a byl změněn celkový koncept na novostavbu s využitím původních zdicích prvků. Mj. po rozebrání stěn byla shledána nedostatečná hloubka základů, místy základové pasy zcela chyběly. Tomuto změněnému zadání bylo nutno uzpůsobit projekt včetně stavebních technologií.

V půdorysné stopě původního objektu tak byla navržena novostavba s plně vyhovujícím dispozičním řešením a se specifickou konstrukcí využívající původních cihel. Z původní stavby byla zachována část jedné suterénní stěny.

bylo navrženo velmi specifické konstrukční řešení - svislé nosné stěny jsou tvořeny z původních očištěných plných pálených cihel tl. 150 mm s výztužnými železobetonovými sloupky. Stropní konstrukci tvoří dřevobetonový spřažený strop. Dům je navržen v pasivním energetickém standardu.

Realizace této stavby má z hlediska principů udržitelné výstavby velký přesah a řada z principů, které byly buď zcela nebo částečné aplikovány jsou obecně platné a mohou být s využity i u podobných projektů. Ekologická hlediska, která byla v rámci této stavby aplikována lze shrnout do následujících bodů:

  • stavba využívá stávající zastavěné území, tj. je v půdorysné stopě původního objektu což bylo mj. v podmínkách stavebního řízení, neboť stavba byla oficiálně vedena jako rekonstrukce :)

  • v co největší míře jsou využívány recyklované materiály - očištěné plné pálené cihly z původního rozebraného zdiva, podsypy z tříděného recyklátu

  • jsou v co největší míře využity přírodní materiály - dřevěná konstrukce krovu a stropu, dřevěný obklad, částečně izolace z dřevní hmoty

Je třeba zmínit, že použitá stavební technologie byla vysoce pracná a její realizace byla možná pouze za předpokladu výstavby svépomocí. Zároveň je třeba připomenout, že vzhledem k velmi nestandardní technologii stavba vyžadovala prováděcí dokumentaci v maximální podrobnosti a součinnost a technický dozor během výstavby.

Stavba byla prezentována ve sborníku a na semináři „Příběhy domů", refektář Emauzského kláštera, Praha, 14.4.2012 organizovaná EKODŮM o.s.